Skip to main content

Inhoud website
Informatie op ecoachgids.nl is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Gebruik van informatie van deze website is voor risico van de gebruiker. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland hebben de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De HvA en Hogeschool Inholland garanderen echter niet dat de inhoud van de website volledig, accuraat en juist is en wijst hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website, waaronder mede – doch niet beperkt tot – handelingen verricht door een gebruiker van de website die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie.

Eigendomsrechten
Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van de HvA en Hogeschool Inholland. De informatie en documenten op deze website mogen voor privégebruik worden gekopieerd of opgeslagen. De tekstuele, audio en/of visuele informatie, die op www.ecoachgids.nl staat, mag vrij verspreid worden, mits onaangepast en slechts bestemd voor niet-commerciële doeleinden. Vermeld dan wel graag de bron: HvA en Hogeschool Inholland.

Privacy
Er worden geen persoonsgegevens van u opgeslagen.

Verwijzing naar websites en applicaties
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites of applicaties buiten het domein van de eCoachGids. Deze websites zijn geen eigendom van de eCoachGids, maar slechts ter informatie voor de bezoeker van deze website opgenomen. De eCoachGids is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid ten aanzien van deze websites wijzen de HvA en Hogeschool Inholland af.

Recht om te wijzigen
De HvA en Hogeschool Inholland behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
De HvA en Hogeschool Inholland zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de website. Het Nederlands recht is van toepassing op deze disclaimer en de eCoachGids.